Mode:         

Select the search type
 
 • Site
 • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN


 • Trụ sở xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Kỷ niệm 30 năm TL xã Hiệp Hòa

 • Phòng làm việc Văn phòng xã Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Phòng làm việc Ban nông nghiệp xã Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Trung tâm văn hóa xã hiệp hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • BCH Quân sự xã Hiệp Hòa Ảnh: Phạm Văn Kha

 • Hình 4
    

Lịch tiếp công dân

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ HIỆP HÒA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

I. LỊCH VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

- Lãnh đạo UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 6 hằng tuần và các trường hợp yêu cầu cần thiết theo quy định của pháp luật. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

- Công chức làm việc tại phòng tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần.

II. ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

1. Trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức tiếp công dân

a. Lãnh đạo, công chức khi tiếp công dân phải mặc trang phục theo quy định.

b. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

c. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

d. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết. Ghi chép vào Sổ tiếp công dân, đề nghị công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào Sổ về các nội dung làm việc có liên quan.

đ. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

e. Yêu cầu người vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Lãnh đạo, công chức tiếp công dân từ chối người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau:

a. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

b. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

c. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

d. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN KHI ĐẾN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

1. Khi đến Phòng tiếp công dân, công dân có quyền:

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trình bày;

d. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.   

                                                                                        

                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                    (đã ký) 
                                                                                     Lương Phước  Nghĩa

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP HÒA
Địa chỉ: Xã Hiệp Hòa - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.213.141
Email:khavpdkhh@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập